תקנון האתר "לנצח את הסטיסטיקה"

אנו מודים לכם ומברכים אתכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר שלנו.
האתר, השימוש בו ובחומרים הכלולים בו הנו לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר.
השימוש באתר באמצעות החשבון והסיסמה שקיבלתם וכן השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, מידע והתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט
לפיכך, הנכם מתבקשים לקראו בעיון תקנון זה בטרם הרישום לאתר

  1. רישום לאתר

ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים
כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו
משך המינוי הוא לשישה חודשים מרגע הרכישה

אישור הרשמה ישלח במייל לאחר ההרשמה לאתר.
ארכה תינתן כנגד המצאת אישור מהסטודנט שהוא אכן רשום לקורס המבוקש

  1. שימוש אישי

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.
בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.
משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין
על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, השימוש באתר אפשרי אך ורק מהמחשב ממנו  נרשם המשתמש, מעוד מחשב נייד וכן מהטלפון הסלולרי של המשתמש.

  1. התכנים באתר וההגנה עליהם

האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטקים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו"ב (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים
כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות
לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין
המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו
המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.
בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת

  1. אחריות

התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם.
האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.
המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא.

  1. שימוש במידע פרטי של המשתמש

אנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.
אנו אינם רשאים להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.
למען הסר ספק, כל פרטי המידע של המשתמש חסויים ואנו מתחייבים לא להעבירם לצד ג.

  1. גבלה או מניעה של גישה לאתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.
משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

  1. מתן שירות

במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן

  1. אבטחה ופרטיות

פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח בתקן המחמיר ביותר.
המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו
המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת ואינו נגיש לשום גורם חיצוני

  1. ביטול עסקה

המשתמש רשאי להודיע על ביטול עסקה באמצעות מייל בתוך 5 ימי עבודה ממועד הרכישה ויזוכה מיידית בסכום הרכישה בניכוי עמלת ביטול בגובה 15% מסכום הרכישה.